การจัดการเรียนรู้ Active Learning For Thailand 4.0

 
     
  << :: ประชาสัมพันธ์ :: >>
          นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2558 ร่วมกันถ่ายรูปที่ลานโพศรี
          เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
   
        
    
   
   
   
   
   
   
     
   << แจ้งกำหนดการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแผนกคอมพิวเตอร์ 
         * ประชุมชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
            วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมฯ
         * แจ้งกำหนดการ การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (16 พ.ค - 8 ก.ย 2560)
         * ส่งเอกสารการฝึกประสบการณ์ 
            ภายใน วันที่ 11 - 15 กันยายน 2560  (ห้อง 624 ครูคชา)
         * ส่งเอกสารรายงานการฝึกประสบการณ์ และสัมนาการฝึกประสบการณ์ 
            ภายในวันที่ 18 - 19  กันยายน 2560 (ห้อง 624 ครูคชา , ครูฝึก)
   
            หมายเหตุ โหลดเอกสารได้ที่นี้  [แบบประเมิน] [ข้อปฏิบัติ (ปวช) (ปวส)]
   
   
      
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ By KruKacha @2015 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
By KruKacha @2015 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี